Skip to content

Blog

Отворено писмо относно Плана за устойчивост и възстановяване

BVCA наред с водещи браншови организации, адресираха правителството, относно съотношението на грантово финансиране към финансови инструменти в Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ) и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 г. “(ПКИП) в защита на това грантове спрямо финансови инструменти да бъде 50/50.

Всички ние застанахме зад финансовите инструменти като ключов ресурс за подкрепа и развитие на малките и средни предприятия (МСП) в България, като доказано успешен модел. Още повече, настояхме да бъдем въвлечени във всички дискусии, касаещи финансови инструменти, гаранции за МСП, фондове за дялов и рисков капитал, технологичен трансфер, иновативни компании с високо-добавена стойност и бързо-развиващи се компании. С разтревоженост забелязваме, че се разпространява публично грешна информация, свързана със секторите, които представляваме, и силно вярваме, че е редно да имаме възможност за отговор и изразени становища в срещи и работни групи, редом с други браншови организации.

На база значителния опит, с който разполагаме в сферата на финансирането, банковия сектор и развитието на световно-успешни компании, изразяваме пред вас твърдата си увереност, че:

 • Подкрепата с финансови инструменти стига до много повече на брой малки бизнеси.
 • Самите МСП генерално предпочитат финансови инструменти пред грантове заради гъвкавост, прозрачност, по-малко бюрокрация и по-добра конкурентоспособност. Често грантовете идват с допълнителни разходи за консултантски услуги, кандидатстване и административна тежест.
 • За разлика от грантовете, финансовите инструменти подпомагат ликвидността на компаниите, предвид че получават инвестиция за текуща и бъдеща дейност и растеж вместо – след изпълнени ангажименти.
 • Финансовите инструменти биха могли да покрият почти всички финансови нужди на МСП-та, включително и на тези, които в момента разчитат на БФП. Ключът за по-доброто покритие е правилното използване на съответните професионални финансови посредници, чиято критична маса нараства и трябва да продължи да нараства, за да се осигури това покритие.
 • Подкрепата чрез инструменти е свързана и с ефективна техническа помощ и менторство от водещи специалисти в частния сектор, която често е дори по-ценна за развитието на фирмите от самото финансиране и няма как да се осигури с грант.
 • Финансовите инструменти добавят допълнителна стойност посредством обогатяването на така-наречените екосистеми, чието обслужване е съпътствано не само с генериране на допълнителни работни места, но и с осигуряване на възможности за привличане на допълнителен външен капитал под формата на инвестиции.
 • Финансовият ресурс, който се предоставя по линия на инструментите, е при по-добри условия от пазарните, което е и основната идея. Могат да се посочат множество примери за това: Програма „Възстановяване“, без която фирмите няма как да имат достъп до необезпечени кредити в такъв обем; Програмата за кредити на малки предприятия с кратка история на Фонд на фондовете води до многократно намаляване на лихвите за тези клиенти.
 • Високата ликвидност на банковия сектор предполага прилагането на финансови инструменти под формата на кредитни подобрения (гаранции, финансиране със споделяне на риска и т.н.). Това е единственият начин „затворената“ в банките ликвидност да достигне до българския бизнес при приемливи условия (например по-ниски изисквания за обезпечение или цена). Ясен пример в тази посока е Програма „Възстановяване“, чрез която в кратки срокове, необезпечено финансиране получиха близо 600 МСП.

Мултипликационният ефект от финансовите инструменти или допълнителните частни капитали, които се изискват или се самонабират за дофинансиране на определена инвестиция, в много случаи е по-значителен от самите инструменти.

Те от своя страна са доказано-работещи и важни за екосистемата, затова е важно да бъдат продължени в дългосрочна стратегия. Следват примери за тези успехи:

 • Само за 3 години от старта си, JEREMIE способства за 7650 финансирани фирми с 157 941 подкрепени работни места; от тях 200 са високо-иновативни стартъпа, създали над 3000 високоплатени работни места.
 • Общите резултати за всички инструменти на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в България са както следва:

○          с €451 млн. публичен ресурс са привлечени €1.473 млрд. евро допълнителен частен ресурс;

○          Рециклираният ресурс (>70% по предишната JEREMIE програма) е вложен повторно и до момента е генерирал > €400 млн. ново финансиране за >2000 МСП;

○          След приключване на вложенията на първия рециклиран ресурс, общото финансиране ще стане близо €2.3 млрд. – т.е. над петкратен ръст, който ще продължи да се покачва с повторно рециклиране.

 • Инвеститорите, ситуирани в България, успяват да привлекат допълнителен капитал от международни инвеститори за своя портфейл от компании, при това със значителни суми; само две такива инвестиции през 2021 (в GTMhub и Payhawk) г. се равняват на близо 3 пъти инвестирания до момента публичен капитал.
 • Чрез мултиплицирането на публичен ресурс и рециклирането/револвирането на финансов ресурс, в България досега са подкрепени над 11 500 малки фирми. За сравнение, общият брой договори за МСП по ОПРКБИ (2007-2013), приоритетни оси 1 и 2, и по ОПИК (2014-2020), извън помощта по COVID-19 мерките, са съответно 3119 и 3366 договори (като за ОПИК това са 2776 бенефициенти), т.е. общо двукратно по-малко финансирани с БФП компании при в пъти повече публичен ресурс.

 

 • От всички 11 654 финансирани фирми, финансирани с оригиналния публичен ресурс по JEREMIE програмата (преди рециклирането му), 5 922 са микро-фирми с до 9 служители (50.8% от всички крайни получатели) и само 1 118 са с 50 или повече служители (9.6% от всички).
 • Чрез прилагането на финансови инструменти, чрез „отключването“ на частен ресурс, до бизнеса достигат много повече средства, отколкото ако се интервенира само с публичен. Към края на годината договорените публични средства от Фонд на фондовете с крайни получатели (около 290 млн. лв.) са довели със себе си приблизително двойно повече частни средства (приблизително 445 млн. лв.).

Днес имаме още по-големи очаквания за успех, предвид зрелостта на екосистемата ни: ако на предишната итерация 70-90% от капитала на един фонд беше с публични средства, то за новата генерация фондове се очаква публичните средства да са: 1) под 50% от общо привлечените; и 2) фондовете са в пъти по-големи като общ капитал, което води до повече средства за български инвестиции, както и за устойчив модел.

По данни на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), с €50 млн. рециклиран ресурс по Програмата JEREMIE в последните две години се създадоха 4 нови регионални фонда за дялов и рисков капитал, базирани в София (2 venture capital и 2 private equity), които успешно набраха допълнителен капитал от €190 млн. Освен, че мултиплицира националния публичен ресурс вече 5 пъти, това дава възможност София да се утвърди като регионален център за фондове със рисков капитал в Югоизточна Европа и демонстрира апетита на големи частни международни инвеститори към иновационната екосистема тук.

Цялото писмо може да прочетете тук.

Latest insights

Стартира курс по дялово и рисково инвестиране

Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране стартира курс в Американския университет в България.
Learn more

Open letter in regard to the national plan for Recovery and Resilience

BVCA and organisations representing SMEs in Bulgaria sent an open letter to the Government addressing the National Recovery and Resilience plan.
Learn more

Join our group of members

be an active driver for entrepreneurship in Bulgaria