Skip to content

Blog

Писмо относно проекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

BVCA наред с водещи браншови организации, адресираха правителството, относно предложение за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване (КСО). Предложените промени целят да облекчат режима за инвестиции на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване като се намалят ограниченията по отношение на  количествената експозиция и видовете разрешени инвестиционни инструменти и сделки.

Въпреки въведената през 2018 г. законова възможност за инвестиции на пенсионните фондове в дялове/акции на алтернативни инвестиционни фондове , подобни инвестиции почти не се извършват, докато по данни на Invest Europe, пенсионните фондове в Европа инвестират около 30% от общия обем на привлечените средства в алтернативни инвестиционни фондове (АИФ). Членовете на представляваните от нас организации идентифицираха като основна причина за силно ограничените инвестиции, липсата на синхронизация между изискванията на Кодекса за социално осигуряване, приложими към инвестиции в публично търгуеми инструменти и режимът на инвестиране в АИФ. При промените  на КСО през 2018 г., спецификите на инвестиране в АИФ не са взети предвид, което практически възпрепятства реалното инвестиране от страна на пенсионните фондове, независимо от предоставената обща законодателна възможност за това. В този смисъл предлаганите изменения и допълнения в КСО създават необходимите законови предпоставки за реализиране на вече предоставената от законодателя възможност за инвестиране на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в дялове/акции на АИФ.

В същото време, въвеждането на политики, насочени към подобряване на инвестиционните условия от страна на пенсионните фондове, е широко разпространена практика сред множество европейски държави. Най-скорошен пример за това е британското правителство, което на 10 юли обяви, че е постигнало споразумение с девет пенсионни фонда в Обединеното кралство, според което до 2030 година те ще инвестират поне 5% от своите основни средства в стартъпи и бързорастящи компании.

В тази връзка, нашите организации считат, че предложените промени ще доведат едновременно до създаване на реални възможности за инвестиции в АИФ от страна на пенсионните фондове и до повишаване на капитала на АИФ и създаване на възможности за диверсификация на портфейлите на пенсионните фондове, което ще подобри инвестиционната среда и ще осигури по-широк достъп до капитал за предприятия в началния и ранния им етап на развитие, включително тези с висока добавена стойност. Това ще донесе ползи за всички осигурени лица, които ще споделят ползите от растежа на такива предприятия.

Цялото писмо може да прочетете тук.

Latest insights

Становище до Министерството на иновациите и растежа

BVCA с отворено писмо до Министерството на иновациите и растежа относно ФМФИБ
Learn more

Отворено писмо до Правителството относно Плана за възстановяване и устойчивост

BVCA и организации представляващи микро, малки и средни предприятия и иновативния бизнес,
Learn more

Join our group of members

be an active driver for entrepreneurship in Bulgaria