Skip to content

Станете член

Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA) обединява инвестиционната общност в страната и дава широка публична платформа на всеки един от своите членове, за да оформя, подпомага и развива индустрията.

BVCA работи със заинтересованите страни за подобряване на бизнес средата и напасване на законодателната рамка в полза на поощряването на предприемачеството, иновациите и инвестиционната дейност в България.

Ползи от членство

BVCA работи за популяризиране на ролята на частните инвестиции в България
Поощряване на повече организации да инвестират в стартиращи, малки и средни предприятия.

Идентифициране на нови инвестиционни възможности за членове.

Активно подпомогане на членове на асоциацията да промотират инвестиционната си дейност.
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
BVCA работи за популяризиране на ролята на частните инвестиции в България
Работи в полза на индустрията
BVCA защитава интересите на своите членове и сигнализира на българското правителство за нуждите на индустрията, сътрудничейки с държавни и обществени институции за намиране на решения и подобряване на инвестиционните условия в страната.
Работи в полза на индустрията
Събира релевантни статистически данни
BVCA събира информация за инвестиционната активност в страната, възможности за набиране на капитал, продажби и тенденции в индустрията.

Периодично осигурява на членове си достъп до пазарни проучвания и информира за новостите в индустрията.
Събира релевантни статистически данни
Популяризира българското предприемачество и иновации
BVCA представлява индустрията на релевантни национални и международни събития и конференции.

Кооперира с медийни партньори, за да повиши общественото внимание към работата на инвестиционната общност.

образователни събития и неформални срещи на общността.

Работи за развитието на инициативи, които да информират и причислят предприемчиви българи, живеещи в чужбина, към дейностите на местната инвестиционна общност.
Популяризира българското предприемачество и иновации

Вид членство

Членове на BVCA могат да станат както фондове за дялово и рисково инвестиране, така и всяко физическо или юридическо лице, което е активно свързано с капиталовложения в компании.

Пълноправни членове

Юридически или физически лица, които активно сe занимават с инвестиции в капитала на дружества, като например:

фондове за дялово инвестиране и рисков капитал
институционални инвеститори
бизнес ангели
банки
пенсионни фондове и застрахователни дружества

Асоциирани членове

Юридически или физически лица, които работят за подобряване на инвестиционната средa в България, като например:

организации, които активно промотират инвестиции в България
организации, които активно стимулират българското предприемачество и иновации
независими експерти и консултанти
юридически и
счетоводни кантори

Документи за сваляне

Всеки желаещ да кандидатства за членство в BVCA подава съответното заявление за приемане в асоциацията и анкетна карта на компанията. Попълнените документи, с подпис и печат, се изпращат на [email protected].

Заявление

за приемане на
асоцииран член

Заявление

за приемане на
пълноправен член

Присъединете се към нашите членове

Допринесете за развитието на предприемачеството в България