Skip to content

Блог

Становище до Министерството на иновациите и растежа

Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране BVCA се обърна към служебния министър на иновациите и растежа, г-н Пулев, в отворено писмо във връзка с оповестените в последните седмици промени относно „Фонд мениджър на финансови инструменти България“ ЕАД („ФМФИБ“), които будят притеснения и нарастващо безпокойство сред нашата индустрия.

Представляваните от нас организации обединяват интересите на основните заинтересовани лица от изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, а именно стартиращи предприятия, фокусирани върху иновативни продукти и процеси, фондовете за дялово и рисково финансиране и общността на предприемачите и бизнес ангелите.

Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (“БАДРИ”) представлява всички фондове за дялово и рисково инвестиране, които са активни в България. Членове на БАДРИ са и всички фондове, на които е възложено управление на финансови инструменти по ОПИК от ФМФИБ. Общият ресурс, управляван от тези фондове, възлиза на 358,23 млн. лв., от които 279,10 млн. лв. е ресурс, ангажиран от ФМФИБ, а 79,13 млн. лв., представлява общо ангажиран ресурс от независими частни инвеститори.  

С настоящите събития, свързани с ФМФИБ, BVCA изразявя нарастващото си безпокойство относно:  

1)              Структура на управление на ФМФИБ

До нас достигна информация, че с решение на Министерския съвет от 5 октомври 2022 г. е одобрена промяна в устава на ФМФИБ, с която се предвижда замяната на едностепенната система на управление с двустепенна система от надзорен и управителен съвет, както и премахването на Консултативния съвет към ФМФИБ. Въвеждането на тези промени без каквото и да е обсъждане с представителите на заинтересованите страни, а именно национални представителни организации на финансовите посредници и крайни получатели, буди притеснение.

От създаването на ФМФИБ през 2015 до 15 юли 2021 г., ФМФИБ има двустепенна система на управление от надзорен съвет и управителен съвет. Причината за промяната на тази система за управление беше нейната неефективност, която доведе до сериозна забава от страна на ФМФИБ да договори и сключи договорите за почти всички финансови инструменти, както и сериозната забава, която се наблюдаваше в процеса по одобряване и отпускане на средства по вече сключените оперативни споразумения. Другата основна причина беше високата цена за поддържане на надзорен съвет, който дублира редица правомощия на едноличния собственик без видима добавена стойност към управлението на ФМФИБ.

Отмяната на двустепенната система на управление и провеждането на публично оповестен конкурс, при който бяха избрани доказани професионалисти със сериозен опит в управлението на дялови и дългови инструменти, беше оценено високо от всички представители на бизнеса. Настоящият състав на съвета на директорите започна процес по намаляване на административната тежест за финансовите посредници, положи сериозни усилия за въвеждане на най-добри практики при управлението на фонд на фондове и започна редица дискусии с представители на различни общности за подобряване на процесите, свързани с отпускането, усвояването и отчитането на средствата, предоставени от ФМФИБ. В резултат на всички тези усилия забавата в усвояването на средства по различните финансови инструменти беше наваксана в значителна степен и бяха идентифицирани редица инициативи, които да подпомогнат постигането на заложените пред ФМФИБ стратегически цели.

Промяната на действащата система на управление на ФМФИБ именно в края на инвестиционния период на действащия програмен период и периода, в който трябва да се формулират параметрите на финансовите инструменти за следващия програмен период, без належащи оперативни или правни причини, създава сериозно безпокойство сред членовете на нашите организации, включително по отношение на възможността да изпълнят поставените им стратегически цели. Тази промяна повдига и въпроси за начина, по който ще се осигури пряко възлагане чрез оперативни споразумения от управляващите органи за следващия програмен период. Също така, притеснение буди и фактът, че едноличният собственик предвижда освобождаването на съвета на директорите, назначен чрез широк публичен конкурс. ФМФИБ трябва да бъде експертна институция и честата смяна на ръководството й нарушава трудно изграденото през годините доверие към него. Считаме че изборът чрез публичен конкурс на управляващите ФМФИБ е основополагащо за изграждане на доверие на крайните получатели и финансовите посредници и цялата свързана с тях екосистема в професионализма и стратегическия фокус на ФМФИБ.

2)              Премахване на Консултативния съвет към ФМФИБ

Създаденият през 2021 г. Консултативен съвет към ФМФИБ включва представители на БАДРИ и Асоциацията на банките в България и представители на управляващите органи на оперативните програми, предоставили средства във ФМФИБ, т.е. “инвеститорите” в него. Функцията на Консултативния съвет (КС) на ФМФИБ бе да подпомага едноличния собственик и Съвета на директорите, като предоставя становища по въпроси, свързани с изпълнението на стратегическите цели на оперативните програми, които се изпълняват и предстои да бъдат изпълнявани от ФМФИБ, като представя гледната точка, както на крайните получатели, така и на финансовите посредници. Консултативният съвет следваше да предоставя форум за обмен на идеи и получаване на обратна връзка със заинтересованите страни и начин за институционализирането на участието на тези страни в определянето на стратегическите цели на отделните финансови инструменти.

Участието в Консултативния съвет е доброволно и безвъзмездно и неговото съществуване по никакъв начин не води до допълнителна финансова и административна тежест за ФМФИБ. В тази връзка, отмяната на този орган, преди той реално да е могъл да допринесе за дейността на ФМФИБ и с аргументи, че е съставен от външни за ФМФИБ лица, е повод за силно безпокойство от страна на финансовите посредници, крайните получатели и свързаната с тях екосистема.

Считаме, че от ключово значение за доверието във ФМФИБ е институционализирането на ролята на външните заинтересовани страни (инвеститори, банков сектор, предприемаческа среда и др.) и бихме искали да обсъдим възможността за запазване на Консултативния съвет, както и начинът по който участието на партньорите от индустрията ще бъде установено по предвидим начин, независещ от отделни личности. Подобно участие би било само от полза, както за ФМФИБ, така и за ОПИК.

 

3)              Практики и процеси за контрол и мониторинг на финансови посредници от ФМФИБ

Към настоящия момент с официални публични процедури на база Закона за обществените поръчки (ЗОП) са избрани финансови посредници, които управляват публичен ресурс за инвестиции в български малки и средни компании (МСП). Фонд мениджърите са свидетели на практики по мониторинг и контрол върху тяхната дейност, които не съответстват на световно признатите методи и договорни отношения между инвеститори, подобни на ФМФИБ и управляващите дружества. Големият брой проверки и административна тежест възпрепятства работата на фонд мениджърите, като налага фокусиране на усилията им върху бюрократични процеси, вместо върху инвестиционната дейност. Тези практики носят висок риск за изпълнението на финансовите инструменти, забавено усвояване на публичния ресурс и неизпълнение на целите по ОПИК и останалите оперативни програми. Разбира се, по никакъв начин не се оспорва необходимостта и правото да се извършват проверки, когато има конкретни поводи за такива, но бихме очаквали същите да бъдат насочени към конкретния повод или причина и в съответствие с подписаните договори, без да се поставят под общ знаменател цялата индустрия в този критичен момент за усвояване на средствата за развитие на крайни бенефициенти.

През последните седмици сме свидетели на инициативи, които водят до допълнителни проверки, включително от външни органи. Освен проверките от експертите на ФМФИБ, се въвеждат допълнителни проверки от вътрешни одитори на ФМФИБ, които не са експерти в рисковото финансиране, и техните констатации и препоръки в голямата си част противоречат на установени добри международни практики в дяловото и рисковото инвестиране. Бихме искали да обърнем внимание, че високата административна тежест е проблем не само за финансовите посредници, но и за крайните получатели. Крайните получатели биват подлагани на все повече изисквания и проверки от различни органи и по различни причини. Това прави инвестициите, предлагани от финансовите посредници, управляващи фондове с участието на ФМФИБ все по-малко привлекателни и конкурентоспособни спрямо инвестициите от фондове, подкрепяни от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), Европейската банка за възстановяване и развитие или други установени институционални инвеститори, действащи като фонд на фондове. Всичко това намалява шансовете на финансовите посредници, управляващи средства на ФМФИБ, да инвестират в и подкрепят най-качествените и перспективни крайни получатели.  Високото ниво на административна тежест, също така, пречи на привличането на достатъчно независими частни инвеститори, които са абсолютно условие съгласно приложимото Европейско право, за инвестирането на средствата на ОПИК при пазарни условия.

В тази връзка, считаме, че е ключово за постигането на заложените стратегически цели, както ФМФИБ, така и държавните органи, имащи отношение към ФМФИБ и съответните оперативни програми да се придържат към установените с оперативните споразумения рамки на контрол и проверки, които са в съзвучие с установените добри практики при управление на средства, предоставени по оперативните програми на Европейския съюз, както и да положат усилия за опростяване и облекчаване на различните административни процедури, въведени от ФМФИБ. 

Последни публикации

Писмо относно проекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

BVCA и организации представляващи микро, малки и средни предприятия и иновативния бизнес,
Виж още

Писмо относно Плана за възстановяване и устойчивост

BVCA и организации представляващи микро, малки и средни предприятия и иновативния бизнес,
Виж още

Присъединете се към нашите членове

Допринесете за развитието на предприемачеството в България