Skip to content

Етичен кодекс

Въведение

Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (БАДРИ) насърчава най-високите етични и професионални стандарти в индустрията за дялов и рисков капитал, следвайки методологията и препоръките на най-голямата организация за частен капитал в световен мащаб, Invest Europe. Етичното поведение е от основно значение за успеха на нашата индустрия. Членовете на БАДРИ следва да спазват най-високите етични и професионални стандарти, както в работата си, така и посредством участието им като членове в БАДРИ, за да се осигурят устойчиви, справедливи и положителни условия за инвестиране и предприемачество в България и региона.

I. Наръчник за професионални стандарти

Наръчникът обединява ключовите елементи на управление, прозрачност и отчетност, които се очакват от участниците в индустрията. Той предоставя достъпни, практични и ясни насоки относно принципите, които трябва да са водещи в професионалното поведение и отношенията между всички ангажирани в бранша, с особен акцент върху взаимоотношенията между фонд мениджърите (т. нар.General Partners или GPs) и техните инвеститори (т. нар. Limited Partners или LPs); между фонд мениджъри и портфейл компаниите; и не на последно място, отчитайки важността на ролята, която индустрията играе в обществото като цяло.

Ключови взаимоотнощения

Дяловото и рисково инвестиране се основава на активен модел за инвестиции и собственост, включващ две ключови взаимоотношения:

Характерът на дългосрочното партньорство, формирано чрез преговори и текущи взаимодействия между GPs и LPs, по време на живота на един фонд, е от основно значение за функционирането на отрасъла, което и го отличава от другите класове активи. Фондовете за дялов и рисков капитал обикновено отнемат от 5 до 10 години. По време на дейността на фонда, GPs и LPs са активни във взаимодействието си, за да осигурят и гарантират спазването на високи професионални и етични стандарти във всички аспекти на инвестирането и управлението на фонда.

Доброто корпоративно управление е ключово за създаването на трайна добавена стойност към заинтересованите страни. GPs играят активна роля в този процес, формирайки стратегията и посоката на портфейлни компании, чрез позиции в техния борд и / или отношенията си с портфейлни компании извън заседателната зала. GPs изискват строга отчетност, прозрачност (чрез мониторинг и докладване) и приемане на най-добри практики от техните портфейлни компании. Индустрията е ангажирана с добро корпоративно управление и отговорно инвестиране.

Дяловият и рисков капитал допринася за развиването на потенциала и създаването на по-добра добавена стойност за всяка портфейлна компания, като инвеститорите влагат време и ресурси, необходими за устойчив растеж. Разглеждането и управлението на възможностите и рисковете за околната среда, социалното управление и рисковете в инвестиционния процес и управлението на самите компании стават все по-важни за фонд мениджърите и институционалните инвеститори, за да се запази дългосрочното изпълнение на инвестициите. Съчетавайки икономическото развитие, намаляването на въздействието върху околната среда, социалния прогрес и професионалното управление, отговорното инвестиране помага да се гарантира, че инвеститорите не нанасят вреда на индустрията и нейните заинтересовани страни.

Цели на наръчника

Настоящият наръчник е изготвен така, че да бъде приложим за широк спектър от ситуации и обстоятелства. Не се предвижда конкретна оперативна юрисдикция и поради това, препратките към акционери, борд на директорите и управлението трябва да се приемат като функционални органи, вместо конкретни правни структури.

II. Етичен кодекс

Наръчникът обединява ключовите елементи на управление, прозрачност и отчетност, които се очакват от участниците в индустрията. Той предоставя достъпни, практични и ясни насоки относно принципите, които трябва да са водещи в професионалното поведение и отношенията между всички ангажирани в бранша, с особен акцент върху взаимоотношенията между фонд мениджърите (т. нар.General Partners или GPs) и техните инвеститори (т. нар. Limited Partners или LPs); между фонд мениджъри и портфейл компаниите; и не на последно място, отчитайки важността на ролята, която индустрията играе в обществото като цяло.

Почтеното действие предполага, че конкурентното предимство и търговският успех са получени чрез прилагане на добри индивидуални и колективни умения, а не чрез използване на неподходящ натиск или манипулативни, принудителни или измамни устройства или практики. Фонд мениджърът или инвеститорът ще действа добросъвестно към своите институционални инвеститори, портфейлни компании и други заинтересовани страни и ще се стреми да гарантира, че портфейлът от компании също ще осъществява дейността си почтено. За да се поддържат тези високи стандарти на поведение, се очаква да се прилагат и поддържат процеси и контроли на поведение, които да се адресират в случай, че е неетично или нарушава закона. GPs очакват същото от своите LPs във всички области, където те си взаимодействат. Действието с почтеност означава да не се избягват последствията от подобни грешки.

Етичното бизнес поведение предполага спазване на обещания, независимо от това дали има законово задължение или не. В рамките на отрасъла ангажиментите често се подчиняват на условия като предоставяне на допълнителна информация, извършване на надлежна проверка (т. нар. due diligence), резултати от външни събития, върху които нямаме контрол, и др. Яснотата за това, кое е решено и кое е предмет на дискусия, е много важно. Етичният индивид или бизнес дава обещания, само за които с основание вярват, че са способни да бъдат изпълнени.
Конфликт на интереси може да възникне, когато човек има задължение към друго лице; или има личен или професионален интерес, който може да попречи на упражняването на независима преценка. Те неизбежно възникват в рамките на отрасъла. Конфликти могат да възникнат между фонд мениджър и неговите инвеститори; между различни фондове; между различни инвеститори във фонда; между LPs на различни фондове, управлявани от GPs; и между фонда и други инвеститори в съответните портфейлни компании. Процедурите за гарантиране на управлението и разкриването на конфликти трябва да се прилагат по всяко време, а конфликтите на интереси следва да бъдат внимателно идентифицирани и разкрити от всички заинтересовани страни. Съответните страни следва да се стремят да управляват конфликта на интереси справедливо.
„Справедливостта“ може да има както регулаторно, така и търговско измерение, когато се разглежда в контекста на отношенията с инвеститорите. Фонд мениджърите трябва да обмислят внимателно дали някой конкретен инвеститор получава преференциално третиране и ако да, дали това е разкрито на останалите инвеститори. Честността не винаги може да означава да се отнасяме към всички по един и същи начин, но прозрачността в този контекст може да бъде ключов елемент на „справедливостта“. Правните и регулаторни изисквания могат също да съдържат специфични разпоредби, свързани с оповестяването. Консултациите с институционалните инвеститори и техните звена (LPAC) или всички LPs, когато е уместно, помагат да се гарантира справедливо отношение и осведоменост по въпросите, които вълнуват тези групи. Един LP трябва да се съобразява с интересите на фонда като цяло и как индивидуалното им поведение може да повлияе или да се отрази върху фонда, другите LPs или GPs. Осигуряването на налична адекватна информация гарантира, че действията се преценяват обективно за тяхната справедливост. GPs трябва да обръщат дължимото внимание на информационните нужди на LPs във фонда и да съобщават, в съответствие с поверителността, адекватна информация за тях по начин, който е навреме, ясен и справедлив, без да подвежда. Добрите отношения с инвеститорите зависят от ясното разкриване и навременното съобщаване на подходяща и съществена информация. GPs следва да се стремят да установяват прозрачна комуникация с ръководството на портфейлните компании. LPs също трябва да общуват ясно и бързо с фонд мениджърите (GPs).
GPs ще се съобразяват с конфиденциалната информация на портфейлните компании или LPs, доколкото те са наясно, че е поверителна или търговски чувствителен. LPs също трябва да спазват договорните и регулаторни изисквания за поддържане на поверителност, например за получаване на поверителна информация при извършване на надлежна проверка във фонд (към който той може или не може да реши да поеме ангажимент), или при получаване на информация, която би била считана за поверителна, като LP на фонда. За да се защитят търговските интереси на оповестяващите страни, трябва да се предприемат разумни мерки за защита на информацията от неподходящо разкриване и да се вземат надлежни мерки за спазване на всички договорени процедури.
Търсенето на конкурентно предимство само по себе си не е вредно за индустрията. Членовете на БАДРИ обаче трябва да водят отговорно бизнеса си и да не се ангажират с практики, които предвидимо вредят на обществения имидж и общите интереси на отрасъла и заинтересованите страни. Всички участници в бранша трябва да насърчават най-добрите практики и висок стандарт, както на личното, така и на професионалното поведение, за да подкрепят многостранните ползи от дългосрочните, устойчиви инвестиции, икономическият растеж и създаването на високо-добавена стойност. Дяловият и рисков капитал играе важна роля в днешната икономика. Предвид това, БАДРИ очаква, че членовете на асоциацията и техният портфейл компании, спазват приложимите закони и разпоредби в юрисдикциите, в които работят. Чрез отрасъла се създава трайна високо-добавена стойност в компаниите, които се управляват от инвеститорите. Следователно, причиняването на репутационни вреди за индустрията, чрез нарушаване на приложимите закони, разпоредби или разпространяване на грешна информация, се считат за вредящи на индустрията и нейният имидж.

Цели на кодекса

Целите на Кодекса са:

  • поставяне на принципи на етично поведение, на което членовете на БАДРИ да останат верни;
  • да отстоява от името на членовете на БАДРИ колективното спазване на високите стандарти за търговска чест и справедливи и безпристрастни принципи на търговията и инвестициите; да
  • предоставят основа за разглеждане и справяне с пропуски в професионалното поведение в рамките на членството в БАДРИ.

Прилагане на етичен кодекс 1

Спазването на Кодекса е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за всички членове на БАДРИ и се очаква всички членове да осигурят подобна среда и следят за това неговите / нейните партньори да се придържат към Кодекса.

Въпросите на несъответствие се решават от Управителния съвет в БАДРИ. В случай на доказан сериозен случай на нарушение от член на БАДРИ, асоциацията може да наложи санкции на конкретната организация, което в крайна сметка би могло да доведе до изключване на съответния член от БАДРИ.

Наръчник за професионални стандарти

For more information contact Maria Marinova Director BVCA at [email protected] or read our joint press release.

Useful links:

Присъединете се към нашите членове

Допринесете за развитието на предприемачеството в България