Skip to content

Блог

„Силвърлайн Партнърс” - нов български мецанин фонд стартира работа

Фондът ще подкрепи над 10 малки и средни предприятия, с инвестиции в размер 4.9 млн. – 13.7 млн. лв. Половината ресурс ще бъде инвестиран под формата на мецанин финансиране.

Фондът на фондовете (ФнФ) подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд мецанин/растеж. Това е последният инструмент от портфолиото на ФнФ за дялови и квази-дялови инвестиции, като такъв за първи път се прави в България с публичен ресурс. Средствата за него са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Ресурсът ще се управлява от „Силвърлайн Партнърс” ООД. Това е името, под което ще оперира избраното за изпълнител в процедурата за избор на финансов посредник обединение „Бългериан Мецанин Партнърс“ ДЗЗД.  Партньори в него са: Евгени Ангелов, Диана Аладжова, Иван Христанов, Лоид Шулц и „Ривър Стикс Кепитал“ ЕАД.

Ключовите лица на избрания фонд мениджър са натрупали значителен опит в управлението на фондове за алтернативни инвестиции, подкрепящи компании в България, Централна, Източна Европа и други. Наред с реализацията на дялови инструменти, екипът има експертиза и в предоставянето на мецанин финансиране, което ще представлява съществена част от портфолиото на новоучредения фонд.

Мецанинът е форма на хибридна инвестиция, попадаща между капиталово и дългово финансиране. В общия случай, то дава възможност на предприятията да привлекат рисково финансиране, без това задължително да води до прехвърляне на съществен дял в тяхната собственост на новия инвеститор.

„Силвърлайн Партнърс” ще управлява 83.7 млн. лв., от които 75.3 млн. лв. са публични средства, предоставени от основния инвеститор Фонд на фондовете. Допълнително ще бъде привлечен частен капитал на ниво фонд, както и при осъществяването на всяка сделка.

Целта на инструмента е да подкрепи развитието на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за тези от тях, които са с потенциал за растеж и търсят възможности за разширяване на дейността си, чрез навлизане на нови пазари или разработване на нови продукти и услуги.

С Фонд мецанин/растеж работещите фондове за алтернативни инвестиции, финансирани от ФнФ стават пет. До този момент такъв инструмент не е бил наличен на пазара и чрез неговото реализиране ще се осигури нужния ресурс за покриване на целия жизнен цикъл от развитието на една компания – от идеята за нея, през началния етап до зрялата й фаза.

След подписването на договора се очаква посредникът да реализира първите си инвестиции през лятото на тази година.

По повод подписването Владимир Данаилов, изпълнителен директор и член на УС на Фонд на фондовете, изрази радостта си от професионално свършената работа и сподели следното: „Щастлив съм, че българският бизнес вече ще може да се възползва от финансов инструмент за растеж, от какъвто пазарът ни се нуждае. Чрез него и останалите финансови инструменти, стимулираме нов начин, по който българската икономика бива конкурентна – най-вече чрез глобално ориентирани компании.“

„В България има доказани предприемачи с интегритет и фирми с регионален и глобален потенциал. Имаме желание да работим с тях и да допринесем за техния успех“, заяви от своя страна Евгени Ангелов, управляващ партньор на „Силвърлайн Партнърс”.

Последни публикации

Писмо относно проекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

BVCA и организации представляващи микро, малки и средни предприятия и иновативния бизнес,
Виж още

Становище до Министерството на иновациите и растежа

BVCA с отворено писмо до Министерството на иновациите и растежа относно ФМФИБ
Виж още

Присъединете се към нашите членове

Допринесете за развитието на предприемачеството в България