Skip to content

Блог

Отворено писмо относно Плана за устойчивост и възстановяване

BVCA наред с водещи браншови организации, адресираха правителството, относно съотношението на грантово финансиране към финансови инструменти в Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ) и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 г. “(ПКИП) в защита на това грантове спрямо финансови инструменти да бъде 50/50.

Всички ние застанахме зад финансовите инструменти като ключов ресурс за подкрепа и развитие на малките и средни предприятия (МСП) в България, като доказано успешен модел. Още повече, настояхме да бъдем въвлечени във всички дискусии, касаещи финансови инструменти, гаранции за МСП, фондове за дялов и рисков капитал, технологичен трансфер, иновативни компании с високо-добавена стойност и бързо-развиващи се компании. С разтревоженост забелязваме, че се разпространява публично грешна информация, свързана със секторите, които представляваме, и силно вярваме, че е редно да имаме възможност за отговор и изразени становища в срещи и работни групи, редом с други браншови организации.

На база значителния опит, с който разполагаме в сферата на финансирането, банковия сектор и развитието на световно-успешни компании, изразяваме пред вас твърдата си увереност, че:

 • Подкрепата с финансови инструменти стига до много повече на брой малки бизнеси.
 • Самите МСП генерално предпочитат финансови инструменти пред грантове заради гъвкавост, прозрачност, по-малко бюрокрация и по-добра конкурентоспособност. Често грантовете идват с допълнителни разходи за консултантски услуги, кандидатстване и административна тежест.
 • За разлика от грантовете, финансовите инструменти подпомагат ликвидността на компаниите, предвид че получават инвестиция за текуща и бъдеща дейност и растеж вместо – след изпълнени ангажименти.
 • Финансовите инструменти биха могли да покрият почти всички финансови нужди на МСП-та, включително и на тези, които в момента разчитат на БФП. Ключът за по-доброто покритие е правилното използване на съответните професионални финансови посредници, чиято критична маса нараства и трябва да продължи да нараства, за да се осигури това покритие.
 • Подкрепата чрез инструменти е свързана и с ефективна техническа помощ и менторство от водещи специалисти в частния сектор, която често е дори по-ценна за развитието на фирмите от самото финансиране и няма как да се осигури с грант.
 • Финансовите инструменти добавят допълнителна стойност посредством обогатяването на така-наречените екосистеми, чието обслужване е съпътствано не само с генериране на допълнителни работни места, но и с осигуряване на възможности за привличане на допълнителен външен капитал под формата на инвестиции.
 • Финансовият ресурс, който се предоставя по линия на инструментите, е при по-добри условия от пазарните, което е и основната идея. Могат да се посочат множество примери за това: Програма „Възстановяване“, без която фирмите няма как да имат достъп до необезпечени кредити в такъв обем; Програмата за кредити на малки предприятия с кратка история на Фонд на фондовете води до многократно намаляване на лихвите за тези клиенти.
 • Високата ликвидност на банковия сектор предполага прилагането на финансови инструменти под формата на кредитни подобрения (гаранции, финансиране със споделяне на риска и т.н.). Това е единственият начин „затворената“ в банките ликвидност да достигне до българския бизнес при приемливи условия (например по-ниски изисквания за обезпечение или цена). Ясен пример в тази посока е Програма „Възстановяване“, чрез която в кратки срокове, необезпечено финансиране получиха близо 600 МСП.

Мултипликационният ефект от финансовите инструменти или допълнителните частни капитали, които се изискват или се самонабират за дофинансиране на определена инвестиция, в много случаи е по-значителен от самите инструменти.

Те от своя страна са доказано-работещи и важни за екосистемата, затова е важно да бъдат продължени в дългосрочна стратегия. Следват примери за тези успехи:

 • Само за 3 години от старта си, JEREMIE способства за 7650 финансирани фирми с 157 941 подкрепени работни места; от тях 200 са високо-иновативни стартъпа, създали над 3000 високоплатени работни места.
 • Общите резултати за всички инструменти на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в България са както следва:

○          с €451 млн. публичен ресурс са привлечени €1.473 млрд. евро допълнителен частен ресурс;

○          Рециклираният ресурс (>70% по предишната JEREMIE програма) е вложен повторно и до момента е генерирал > €400 млн. ново финансиране за >2000 МСП;

○          След приключване на вложенията на първия рециклиран ресурс, общото финансиране ще стане близо €2.3 млрд. – т.е. над петкратен ръст, който ще продължи да се покачва с повторно рециклиране.

 • Инвеститорите, ситуирани в България, успяват да привлекат допълнителен капитал от международни инвеститори за своя портфейл от компании, при това със значителни суми; само две такива инвестиции през 2021 (в GTMhub и Payhawk) г. се равняват на близо 3 пъти инвестирания до момента публичен капитал.
 • Чрез мултиплицирането на публичен ресурс и рециклирането/револвирането на финансов ресурс, в България досега са подкрепени над 11 500 малки фирми. За сравнение, общият брой договори за МСП по ОПРКБИ (2007-2013), приоритетни оси 1 и 2, и по ОПИК (2014-2020), извън помощта по COVID-19 мерките, са съответно 3119 и 3366 договори (като за ОПИК това са 2776 бенефициенти), т.е. общо двукратно по-малко финансирани с БФП компании при в пъти повече публичен ресурс.

 

 • От всички 11 654 финансирани фирми, финансирани с оригиналния публичен ресурс по JEREMIE програмата (преди рециклирането му), 5 922 са микро-фирми с до 9 служители (50.8% от всички крайни получатели) и само 1 118 са с 50 или повече служители (9.6% от всички).
 • Чрез прилагането на финансови инструменти, чрез „отключването“ на частен ресурс, до бизнеса достигат много повече средства, отколкото ако се интервенира само с публичен. Към края на годината договорените публични средства от Фонд на фондовете с крайни получатели (около 290 млн. лв.) са довели със себе си приблизително двойно повече частни средства (приблизително 445 млн. лв.).

Днес имаме още по-големи очаквания за успех, предвид зрелостта на екосистемата ни: ако на предишната итерация 70-90% от капитала на един фонд беше с публични средства, то за новата генерация фондове се очаква публичните средства да са: 1) под 50% от общо привлечените; и 2) фондовете са в пъти по-големи като общ капитал, което води до повече средства за български инвестиции, както и за устойчив модел.

По данни на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), с €50 млн. рециклиран ресурс по Програмата JEREMIE в последните две години се създадоха 4 нови регионални фонда за дялов и рисков капитал, базирани в София (2 venture capital и 2 private equity), които успешно набраха допълнителен капитал от €190 млн. Освен, че мултиплицира националния публичен ресурс вече 5 пъти, това дава възможност София да се утвърди като регионален център за фондове със рисков капитал в Югоизточна Европа и демонстрира апетита на големи частни международни инвеститори към иновационната екосистема тук.

Цялото писмо може да прочетете тук.

Последни публикации

Писмо относно проекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

BVCA и организации представляващи микро, малки и средни предприятия и иновативния бизнес,
Виж още

Становище до Министерството на иновациите и растежа

BVCA с отворено писмо до Министерството на иновациите и растежа относно ФМФИБ
Виж още

Присъединете се към нашите членове

Допринесете за развитието на предприемачеството в България